Prvé daňové priznanie živnostníka: Na čo nezabudnúť?

Prvé daňové priznanie živnostníka: Na čo nezabudnúť?

Keďže sa blíži koniec marca, pre mnohých živnostníkov to znamená podávanie daňového priznania. V tomto článku nájdete prehľadný súhrn všetkých dôležitých informácií o daňovom priznaní – od podmienok vzniku povinnosti až po uplatniteľné daňové bonusy.
Musíte podávať daňové priznanie?
Aby ste vedeli určiť, či vám vznikla povinnosť podať daňové priznanie (DP), musíte poznať vaše zdaniteľné príjmy. Do tejto skupiny patria všetky príjmy, ktoré sú predmetom dane a nie sú od nej oslobodené, vrátane príjmov zo zahraničia. Do celkovej sumy sa nepočíta:

 • nemocenské (PN),
 • ošetrovné (OČR),
 • materské,
 • tehotenské,
 • príjmy, z ktorých sa daň vyberá zrážkou a jej vybratím bola daňová povinnosť splnená,
  • NČZD na daňovníka – maximálne 4 579,26 €. Ak váš základ dane nepresiahne 20 235,97 €, môžete si ju uplatniť v plnej výške. Ak túto hranicu presiahne, musíte NČZD krátiť.
  • NČZD na manžela (manželku) – maximálne 4 186,75 €. Výška sumy závisí od základu dane a vlastných príjmov manžela (manželky). Ak váš základ dane presiahne 38 553,01 € alebo má manželka vlastné príjmy, NČZD musíte krátiť.
  • NČZD na doplnkové dôchodkové sporenie – maximálne 180 €.
   • ak nepresiahli 49 790 € – 15 %,
   • ak presiahli 49 790 € – 19 % z tej časti základu dane, ktorá nepresiahne sumu 38 553,01 € a 25 % z tej časti základu dane, ktorá presiahne sumu 38 553,01 €príjmy, z ktorých sa daň vyberá zrážkou, ale živnostník ju nebude považovať za preddavok na daň (nebude ju uvádzať v DP).
    Keď budete poznať celkovú sumu vašich zdaniteľných príjmov, porovnáte ju so sumou 2 289,63 €. Pokiaľ ste túto hranicu presiahli, vzniká vám povinnosť podať DP za rok 2022. DP je taktiež potrebné podať v prípade, ak vykazujete daňovú stratu, prípadne, ak vás na podanie DP vyzve správca dane.
    Ako a dokedy treba zaplatiť daň z príjmov?

    Keď ste sa registrovali na platenie dane z príjmov, správca dane vám pridelil osobný účet daňovníka. Tam budete uhrádzať sumu, ktorá vyplynie z vášho DP. V prípade, že si nepamätáte svoje číslo účtu daňovníka a neviete ho nájsť na liste z daňového úradu, môžete využiť tento nástroj na webe Finančnej správy.

    Celková suma dane z príjmov musí byť na osobnom účte daňovníka najneskôr do konca lehoty na podanie DP. Za bežných okolností je posledný možný dátum stanovený na 31. marec 2023. Túto lehotu si však živnostník môže predĺžiť o 3 kalendárne mesiace, respektíve 6 kalendárnych mesiacov, pokiaľ za rok 2022 dosiahol príjmy zo zahraničia. Oznam o predĺžení lehoty je potrebné oznámiť správcovi dane najneskôr do 31. marca 2023.
    Výška dane z príjmov za rok 2022

    Aby ste si mohli vypočítať daň z príjmov, budete potrebovať základ dane a sadzbu dane. Potom je výpočet jednoduchý – daň z príjmov zistíte tak, že zo základu dane zoberiete percento určené sadzbou dane.

    Živnostníci najčastejšie využívajú paušálne výdavky. V tomto prípade vám stačí viesť evidenciu príjmov a zaplatených odvodov. Výdavky si pri podávaní DP vypočítate ako percento z príjmu. Zákon určuje paušálne výdavky ako 60 % z príjmov, maximálne však v hodnote 20-tisíc €. K výslednej sume je potrebné navyše pripočítať aj odvody do Sociálnej a zdravotnej poisťovne.

    Ako vyplýva z ich názvu, preukázateľné výdavky musí živnostník vedieť preukázať. Z toho dôvodu je potrebné vedenie kompletnej daňovej evidencie s príjmami a skutočnými výdavkami. Od základu dane pri podaní DP sa následne odrátajú všetky výdavky, o ktorých má živnostník záznam. Môže to byť cena materiálu, pracovných nástrojov, tovaru, pohonných hmôt a aj odvody do Sociálnej a zdravotnej poisťovne.

    V praxi to teda znamená, že ak máte výdavky pre vaše podnikanie vyššie ako 60 % z príjmov, bude pre vás výhodnejšie uplatniť si preukázateľné výdavky. To sú napríklad povolania, ktoré predávajú tovar alebo poskytujú služby spojené s predajom tovaru (murári, niektoré typy montérov, majitelia obchodov či reštaurácií…). Ak sú vaše výdavky nízke, respektíve žiadne (napríklad účtovníci, notári, dizajnéri, právnici…), výhodnejšou voľbou budú paušálne výdavky.
    Sadzba dane z príjmov
    Sadzba dane určuje percento, ktoré aplikujete na základ dane znížený o nezdaniteľné časti, a tým vypočítate výslednú sumu dane z príjmov. Zákon upravuje sadzbu dane v závislosti od zdaniteľných príjmov za rok 2022 nasledovne:
    Zníženie základu dane o nezdaniteľné časti

   Vypočítaný základ dane si môžu živnostníci znížiť o nezdaniteľné časti základu dane (NČZD), ak splnia zákonom stanovené podmienky.
   Daňové bonusy

  Živnostník môže po splnení zákonom stanovených podmienok získať daňové zvýhodnenie aj uplatnením:

  • daňového bonusu na zaplatené úroky z hypotéky – 50 % zaplatených úrokov za rok 2022, maximálne však 400 €,
  • daňového bonusu na dieťa – keďže v roku 2022 došlo k veľkým zmenám, postup pri výpočte bonusu za prvý a druhý polrok sa líši. Odporúčame preto prečítanie článku venovaného špeciálne tomuto bonusu.

  Zdroj: https://www.peniaze.sk/dane/10338-prve-danove-priznanie-zivnostnika-na-co-nezabudnut