NÁVRAT OPATROVATELIEK ZO ZAHRANIČIA NA SLOVENSKO

Od 17. februára sa zrušil zoznam menej rizikových krajín a možnosť prekročenia hraníc so 72 hodinovým PCR testom. Znamená to, že osoba, s prihliadnutím na viacero výnimiek, musí absolvovať po príchode na Slovensko 14-dňovú izoláciu a najskôr na 8. deň bude testovaná PCR metódou na COVID-19.

Postup a povinnosti pri príchode do SR
Pokiaľ vstúpite na územie Slovenskej republiky od 22. marca 2021
 • ste povinní nastúpiť do domácej izolácie do doby obdržania negatívneho výsledku RT-PCR testu na ochorenie COVID-19,
• ste povinní absolvovať test na COVID-19 najskôr v ôsmy deň domácej izolácie,
• pokiaľ cestujete z krajiny, ktorá je členom EÚ, Islandu, Nórska, Lichtenštajnska, Švajčiarska alebo Spojeného kráľovstva (a v posledných 14 dňoch ste navštívili iba tieto krajiny) a máte bezpríznakový priebeh, vaša domáca izolácia končí dovŕšením jej 14. dňa aj napriek tomu, že neobdržíte negatívny výsledok RT-PCR testu na ochorenie COVID-19. Pokiaľ cestujete z krajiny mimo EÚ, musíte v izolácii zotrvať do obdržania negatívneho výsledku testu.
• domáca izolácia je povinná aj pre osoby žijúce s vami v spoločnej domácnosti,
• ste zároveň povinní nahlásiť sa telefonicky regionálnemu úradu verejného zdravotníctva alebo elektronicky registráciou cez formulár eHranica a vášmu poskytovateľovi zdravotnej starostlivosti (tzn. všeobecnému lekárovi/pediater v prípade detí), s ktorým máte uzavretú zmluvu. Počas svojho pobytu na území SR sa musíte vedieť preukázať príslušníkovi Policajného zboru SR potvrdením o uvedenej registrácii cez formulár eHranica.
• ak vstupujete na územie Slovenskej republiky leteckou dopravou, ste zároveň povinní vyplniť elektronický formulár na vyhľadanie cestujúceho.

Výnimky zo 14-dňovej izolácie po príchode na Slovensko
Stále platia výnimky pre pendlerov v susedných štátoch (§ 5), ktorí vstupujú na územie Slovenskej republiky a počas predchádzajúcich 14 dní navštívili len územie susedných štátov, a zároveň
a) majú trvalý pobyt alebo prechodný pobyt v Slovenskej republike, a ak súčasne spĺňajú tieto podmienky:
• majú uzatvorený pracovnoprávny vzťah, obdobný pracovný vzťah alebo miesto výkonu práce na území susedného štátu a
• sú držiteľmi potvrdenia od zamestnávateľa o takomto výkone práce
Na stiahnutie:  Potvrdenie pre cezhraničných pracovníkov o výkone zamestnania
• vstupujú na a opúšťajú územie susedných štátov výhradne za účelom potreby výkonu práce podľa bodu 1b)
 
b) majú trvalý pobyt alebo prechodný pobyt v prihraničných oblastiach susedného štátu do 30 km od otvoreného hraničného priechodu na územie Slovenskej republiky, a ak súčasne spĺňajú tieto podmienky:
• majú uzatvorený pracovnoprávny vzťah, obdobný pracovný vzťah alebo miesto výkonu práce na území Slovenskej republiky vo vzdialenosti pozemnou cestnou komunikáciou 30 km od  otvoreného hraničného priechodu na územie Slovenskej republiky
• a sú držiteľmi potvrdenia od zamestnávateľa o takomto výkone práce
Na stiahnutie:  Potvrdenie pre cezhraničných pracovníkov o výkone zamestnania

c) sú občanmi Slovenskej republiky a majú trvalý pobyt alebo prechodný pobyt v prihraničných oblastiach susedného štátu do 30 km od otvoreného hraničného priechodu na územie Slovenskej republiky.
 
Tieto osoby musia pri prechode hraníc disponovať negatívnym výsledkom antigénového alebo PCR testu nie starším ako 7 dní

Pendleri v krajinách EÚ, Islandu, Nórska, Lichtenštajnska, Švajčiarska, Islandu a Spojeného kráľovstva (§ 6)
a) osoby, ktoré majú trvalý pobyt alebo prechodný pobyt v Slovenskej republike, a ak súčasne spĺňajú tieto podmienky:
• majú  uzatvorený pracovnoprávny vzťah, obdobný pracovný vzťah alebo miesto výkonu práce mimo územia Slovenskej republiky, a to na území v niektorej z krajín  Európskej únie, Islandu, Nórskeha, Lichtenštajnska, Švajčiarska alebo Spojeného kráľovstva a
• sú držiteľmi potvrdenia od zamestnávateľa o takomto výkone práce alebo potvrdenia o takomto výkone práce
Na stiahnutie: Potvrdenie pre cezhraničných pracovníkov o výkone zamestnania
• vstupujú na a opúšťajú územie krajiny uvedenej v bode 1 výhradne za účelom potreby výkonu práce podľa bodu 1,

b) osoby, ktoré majú trvalý pobyt alebo prechodný pobyt mimo územia Slovenskej republiky, a to v niektorej z krajín Európskej únie, Islandu, Nórska, Lichtenštajnska, Švajčiarska alebo Spojeného kráľovstva a ak súčasne spĺňajú tieto podmienky:
• majú uzatvorený pracovnoprávny vzťah, obdobný pracovný vzťah alebo miesto výkonu práce na území Slovenskej republiky
• a sú držiteľmi potvrdenia od zamestnávateľa o takomto výkone práce alebo o potvrdení o takomto výkone práce
• vstupujú na a opúšťajú územie krajiny uvedenej v bode 1 výhradne za účelom potreby výkonu práce podľa bodu 1.

Pre tieto osoby platí:
• pri vstupe na územie SR sa musia preukázať antigénovým testom nie starším ako 48 hodín alebo PCR testom nie starším ako 72 hodín,
• najneskôr pri vstupe na územie SR sa musí zaregistrovať na korona.gov.sk/ehranica
• musia sa podrobiť izolácii, avšak tá im končí negatívnym výsledkom RT-PCR testu, ktorý môže osoba podstúpiť hoci aj okamžite vo vlastnej réžii po vstupe na územie SR. V prípade, že osoba takýto okamžitý test nepodstúpi, prejde bežným režimom registrácie cez formulár ehranica (najskôr na 8. deň test, ak je negatívny, izolácia sa končí. Bez testovania trvá bezpríznaková izolácia 14 dní).
 
Informácie o všetkých výnimkách a hraničný režim so susednými štátmi sú uvedené vo vyhláške Úradu verejného zdravotníctva SR alebo na webovej stránke korona.gov.sk.