NAVRAT NA SLOVENSKO Z HOLANDSKA - VYNIMKY

Potrebujete vyriešiť urgentný problém a chcete požiadať po príchode na Slovensko o výnimku z povinnej karantény? Ak áno, v tomto príspevku sa dozviete aké máte možnosti, aké sú aktuálne podmienky cestovania na Slovensko a dozviete sa aj o možnostiach testovania v Holandsku a povinnostiach pri cestovaní cez tranzitné krajiny z Holandska

1️⃣ Ak potrebujete vybaviť náležitosti kvôli úmrtiu v rodine, zúčastniť sa na pohrebe, alebo na svadbe, o výnimku môžete požiadať prostredníctvom elektronického formulára: https://bit.ly/3vJotx1
????Všeobecnú výnimku z karantény majú osoby, ktoré vstupujú na územie Slovenska za účelom uzavretia manželstva alebo pohrebu blízkej osoby.
Tieto osoby sa musia preukázať:
✅ v prípade účasti na pohrebe blízkej osoby potvrdením o tejto skutočnosti (napr. potvrdenie pohrebnej služby o konaní pohrebu, úmrtný list, lekárska správa preukazujúca danú skutočnosť),
✅ v prípade vstupu za účelom uzavretia manželstva (napr. potvrdenie matričného úradu alebo príslušného cirkevného úradu o uzavretí manželstva),
✅ v obidvoch prípadoch potvrdením o negatívnom výsledku antigénového testu na ochorenie COVID-19 do 48 hodín alebo negatívnym výsledkom RT-PCR testu na ochorenie COVID-19 do 72 hodín (táto povinnosť sa vťahuje iba na osoby nad 10 rokov).
????Kto je považovaný za blízku osobu?
✅ príbuzní v priamom rade (starí rodiča, rodičia, deti, vnuci, pravnuci),
✅ súrodenci,
✅ manžel/manželka,
✅ iná osoba v pomere rodinnom alebo obdobnom, ak by ujmu, ktorú utrpela jedna z nich, druhá dôvodne pociťovala ako vlastnú ujmu (napr. životný partner).
????Výnimka sa vzťahuje aj na 1 sprevádzajúcu osobu, pokiaľ je schopná sa pri vstupe na územie Slovenskej republiky preukázať potvrdením o tomto statuse.
 
2️⃣ Ak sa potrebujete zúčastniť na súdnom konaní, alebo si potrebujete súrne vybaviť nový doklad totožnosti z dôvodu skončenia doby platnosti vášho súčasného dokladu počas mimoriadnej situácie, o výnimku môžete požiadať prostredníctvom elektronického formulára: https://bit.ly/3vJotx1
V tomto prípade udeľuje výnimku pre vstup bez karanténnej povinnosti Ministerstvo vnútra SR v zmysle aktuálnej vyhlášky Úradu verejného zdravotníctva SR: https://bit.ly/3xDiQC0
 
3️⃣ Ak potrebujete súrne navštíviť lekára, alebo sa postarať o svojho blízkeho, prípadne ísť na urgentné zdravotné ošetrenie, o výnimku môžete požiadať prostredníctvom emailu na covid.cestovanie@health.gov.sk. Podrobnejšie informácie k žiadosti nájdete na stránke: https://bit.ly/331jOdd
 
4️⃣ Ak ste už prekonali ochorenie COVID-19, alebo ste už absolvovali očkovanie, bližšie podmienky k prekročeniu hraníc sú uvedené nižšie.
 
5️⃣ Ďalšie prípady nájdete na stránke: https://bit.ly/3gUbkga
*AKTUÁLNE PODMIENKY k návratu na Slovensko* v zmysle aktuálnej vyhlášky Úradu verejného zdravotníctva SR: https://bit.ly/3xDiQC0
Pri návrate na Slovensko z Holandska má cestujúci povinnosť:
✅ zaregistrovať sa elektronicky na korona.gov.sk/ehranica, nastúpiť do domácej izolácie a svoj príchod oznámiť vlastnému poskytovateľovi zdravotnej starostlivosti. Domáca izolácia sa po bezpríznakovom priebehu končí dovŕšením jej 14. dňa, alebo získaním negatívneho výsledku testu najskôr v 8. deň izolácie (pokiaľ cestujúci nespadá do žiadnej z kategórií vymedzených vyhláškou).
✅ Ak cestujúci v Holandsku pracuje a má v SR trvalý alebo prechodný pobyt, najneskôr pri vstupe do SR je povinný sa zaregistrovať na korona.gov.sk/ehranica (kde musí označiť kategóriu, do ktorej spadá), preukázať sa potvrdením o negatívnom výsledku testu (antigénový do 48 hodín, RT-PCR do 72 hodín), nastúpiť do domácej izolácie a oznámiť to vlastnému poskytovateľovi zdravotnej starostlivosti. Domáca izolácia sa po bezpríznakovom priebehu končí dovŕšením jej 14. dňa, alebo získaním negatívneho výsledku testu. Test je možné podstúpiť aj ihneď po príchode do SR. Potvrdenie od zamestnávateľa je na 9. strane https://bit.ly/3xDiQC0 (príloha č. 1).
✅ Ak cestujúci v Holandsku žije, kde má aj trvalý alebo prechodný pobyt a pracuje na Slovensku, najneskôr pri vstupe do SR je povinný sa zaregistrovať na korona.gov.sk/ehranica (kde musí označiť kategóriu, do ktorej spadá), preukázať sa potvrdením o negatívnom výsledku testu (antigénový do 48 hodín, RT-PCR do 72 hodín), nastúpiť do domácej izolácie a oznámiť to vlastnému poskytovateľovi zdravotnej starostlivosti. Domáca izolácia sa po bezpríznakovom priebehu končí dovŕšením jej 14. dňa, alebo získaním negatívneho výsledku testu. Test je možné podstúpiť aj ihneď po príchode do SR. Potvrdenie od zamestnávateľa je na 9. strane https://bit.ly/3xDiQC0 (príloha č. 1).
✅ Ak bol cestujúci zaočkovaný 2. dávkou mRNA vakcíny pred viac ako 14 dňami, 1. dávkou vektorovej vakcíny pred viac ako 4 týždňami, prípadne 1. dávkou mRNA alebo vektorovej vakcíny, ktorá bola podaná v intervale do 180 dní od prekonania ochorenia – a má o tom potvrdenie, najneskôr pri vstupe do SR je povinný sa zaregistrovať na korona.gov.sk/ehranica (kde musí označiť kategóriu, do ktorej spadá), preukázať sa potvrdením o negatívnom výsledku testu (antigénový do 48 hodín, RT-PCR do 72 hodín), nastúpiť do domácej izolácie a oznámiť to vlastnému poskytovateľovi zdravotnej starostlivosti. Domáca izolácia sa po bezpríznakovom priebehu končí dovŕšením jej 14. dňa, alebo získaním negatívneho výsledku testu. Test je možné podstúpiť aj ihneď po príchode do SR.
✅ Ak cestujúci prekonal ochorenie COVID-19 pred menej ako 180 dňami, je povinný sa zaregistrovať na korona.gov.sk/ehranica, preukázať sa pri vstupe potvrdením o negatívnom výsledku testu (antigénový do 48 hodín, RT-PCR do 72 hodín), nastúpiť do domácej izolácie a oznámiť to vlastnému poskytovateľovi zdravotnej starostlivosti. Domáca izolácia sa po bezpríznakovom priebehu končí dovŕšením jej 14. dňa, alebo získaním negatívneho výsledku testu. Test je možné podstúpiť aj ihneď po príchode do SR.
 
????Výnimky z karantény pre pendlerov, študentov a iné osoby pravidelne prekračujúce hranice, sú uvedené v platnej vyhláške Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky.
Iné osoby pravidelne prekračujúce hranice - §4
Pendleri zo susedných štátov - §5
Študenti, športovci a iné osoby - §7
 
*TESTOVANIE V HOLANDSKU*
Kontakty na súkromné spoločnosti vykonávajúce spoľahlivé testovanie v Holandsku, kde sa dá získať potvrdenie o vykonaní PCR/AG testu:
https://covidtestlimburg.nl
https://covid19sneltest.nu
https://covid19.u-diagnostics.nl
https://www.hethuisartslab.com
https://www.coronasneltestpoint.nl
https://klmhealthservices.com/.../journey.../coronatest
https://coronalab.eu/contact
https://www.stadskliniek.nl
https://spoedtest.nl
https://www.testcoronanu.nl
 
*PODMIENKY CESTOVANIA cez tranzitné krajiny*
Nemecko: https://www.mzv.sk/.../covid19/obmedzenia-na-hraniciach...
Belgicko: https://www.mzv.sk/.../covid19/obmedzenia-na-hraniciach...
Česko: https://www.mzv.sk/.../covid19/obmedzenia-na-hraniciach...
Rakúsko: https://www.mzv.sk/.../covid19/obmedzenia-na-hraniciach...
Poľsko: https://www.mzv.sk/.../covid19/obmedzenia-na-hraniciach...
Maďarsko: https://www.mzv.sk/.../covid19/obmedzenia-na-hraniciach...