Ochrana súkromia

V zmysle Zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov vstupuje 25. mája 2018 do účinnosti Nariadenie parlamentu a rady (EÚ) 2016/679 známe pod názvom GDPR. Týmto by sme Vás chceli uistiť, že k ochrane osobných údajov fyzických osôb pristupujeme s plnou vážnosťou a záleží nám na tom, aby boli osobné údaje starostlivo chránené.

Prevádzkovateľ osobných údajov

Best Job, s.r.o., L. Svobodu 52, 976 32 Badín

IČO: 47094559, IČ DPH: SK2023750861

Mgr. Nina Baranova, konateľ

 

Spoločnosť Best Job, s.r.o. sa ako prevádzkovateľ webovej stránky best-job.sk zaväzuje chrániť súkromie svojich zákazníkov. Spoločnosť Best Job, s.r.o. si je vedomá zmien, ktoré je potrebné implementovať v súvislosti so zavedením a uplatňovaním nového nariadenia GDPR (General Data Protection Regulations), ktoré je účinné dňom 25. mája 2018. V dôsledku implementácie Nariadenia Európskeho parlamentu a rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov upravujeme zásady ochrany súkromia našich zákazníkov. Tieto zásady ochrany súkromia popisujú údaje, ktoré získavame za účelom poskytovania našich služieb a spôsob ako s týmito údajmi nakladáme.

Osobné údaje

  • Meno, priezvisko
  • Mailová adresa, telefonický kontakt
  • Názov firmy
  • Fotografia

 

 

Získavanie údajov

Pre efektívne fungovanie poskytovaných služieb na web best-job.sk je potrebné spracovávať údaje užívateľov služieb právnických osôb alebo fyzických osôb – podnikateľov, fyzických osôb – súkromné osoby:

  • na zaradenie záujemcov do databázy pracovných ponúk
  • spracovanie personálnej a mzdovej agendy
  • spracovanie zmluvných a predzmluvných záväzkov

Zhromažďuje sa a pracuje sa však len s tými informáciami, ktoré sú pre fungovanie služieb nevyhnutné.

Použitie údajov

Údaje, ktoré pri žiadosti získava prevádzkovateľ web stránky, slúžia na vytvorenie účtu užívateľa a ďalej sú používané za účelom poskytovania služieb. Osobné údaje užívateľov služieb nebudú nijako zneužívané ani sprístupňované inak, než je uvedené v týchto zásadách ochrany súkromia. Prevádzkovateľ služieb má právo sprístupniť údaje užívateľov, ak to vyžaduje zákon, predovšetkým v prípade, ak je to potrebné na ochranu práv poskytovateľa a právom chránených záujmov, ako aj na ochranu práv tretích osôb.

V prípade úmyslu prenesenia osobných údajov do tretej krajiny alebo medzinárodnej organizácie, je potrebná identifikácia tretej krajiny alebo medzinárodnej organizácie, a informácia o existencii alebo neexistencii rozhodnutia Európskej komisie o primeranosti, alebo odkaz na primerané záruky na získanie kópie osobných údajov, alebo informáciu o tom, kde budú osobné údaje sprístupnené.

Povinnosť oznamovať porušenie ochrany osobných údajov

Best job, s.r.o. má povinnosť oznamovať incidenty porušenia osobných údajov regulátorovi, ktorým je Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky (ďalej aj Úrad). Takáto informácia bude Úradu oznámená bez zbytočného odkladu, avšak nie dlhšie ako 72 hodín od momentu, keď sa spoločnosť o porušení dozvedela.

V prípadoch, kedy existuje vysoké riziko pre práva a slobody dotknutých osôb, bude spoločnosť informovať o porušení aj jednotlivcov, ktorých dáta boli incidentom dotknuté. Informovanie jednotlivcov nie je nutné vykonať v prípade, že:

  1. incident sa stal napriek tomu, že boli implementované primerané technické a organizačné opatrenia, a to najmä na opatrenia na základe ktorých sú osobné údaje, ktoré sú súčasťou incidentu, nečitateľné pre akúkoľvek inú osobu;
  2. naša spoločnosť prijme následné opatrenia, ktorými sa zabezpečí, že vysoké riziko pre práva a slobody dotknutých osôb sa pravdepodobne nezmaterializuje;
  3. oznámenie jednotlivcovi by vyžadovali zo strany spoločnosti neprimerané úsilie. V tomto prípade dôjde namiesto toho k verejnému oznámeniu o incidente alebo sa prijme podobné opatrenie, čím sa zaručí, že dotknuté osoby budú informované rovnako efektívnym spôsobom.

Súhlas so spracovaním osobných údajov

Záujemca dáva súhlas so spracovaním osobných údajov, ktoré pri registrácii získava prevádzkovateľ služieb a ktoré slúžia na vytvorenie účtu užívateľa a ďalej sú používané za účelom poskytovania služieb. Tento súhlas zákazník poskytne jasným prejavom vôle prostredníctvom označenia (zakliknutia) políčka pri registrácii.

Odvolanie súhlasu so spracovaním osobných údajov

Zákazník má právo kedykoľvek odvolať svoj súhlas so spracovaním osobných údajov písomne.

Právo zákazníka byť zabudnutý (právo na výmaz)

Zákazník si môže nárokovať vymazanie osobných údajov, avšak jeho požiadavke nemusí byť vyhovené vo všetkých prípadoch. Právo na výmaz sa môže uplatniť v prípade, že sú dáta, ktoré sa týkajú zákazníka, spracúvané protizákonne (napríklad už nie sú potrebné pre účel, pre ktoré boli získané), alebo keď osoba odvolá súhlas na spracúvanie. Výmaz dát prevádzkovateľ vykoná bez zbytočného odkladu, avšak do jedného mesiaca od obdržania žiadosti.

Bezpečnosť

Na ochranu údajov používame štandardné bezpečnostné opatrenia. Všetky informácie, ktoré sú prenášané medzi vašim počítačom a našimi servermi sú šifrované.